نمایش خبر

تمرینات بهکاپ در کرمان با سرپرستی سرکار خانم صنعتی در دو بخش آقایان و بانوان در ۱۵ آذر برگزار شد.

تمرینات بهکاپ در کرمان با سرپرستی سرکار خانم صنعتی در دو بخش آقایان و بانوان در ۱۵ آذر برگزار شد.

تمرینات بهکاپ در کرمان با سرپرستی سرکار خانم صنعتی در دو بخش آقایان و بانوان در ۱۵ آذر برگزار شد.

تمرینات بهکاپ در کرمان با سرپرستی سرکار خانم صنعتی در دو بخش آقایان و بانوان در ۱۵ آذر برگزار شد.


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.