نمایش خبر

روابط عمومی انجمن بهکاپ سازمان ورزش شهرداری تهران: دوره آموزشی بهکاپ در مدارس شهرداری منطقه یازده با سرپرستی سرکار خانم علیخانی برگزار شد .

روابط عمومی انجمن بهکاپ سازمان ورزش شهرداری تهران: دوره آموزشی بهکاپ در مدارس شهرداری منطقه یازده با سرپرستی سرکار خانم علیخانی برگزار شد .

روابط عمومی انجمن بهکاپ سازمان ورزش شهرداری تهران: دوره آموزشی بهکاپ در مدارس شهرداری منطقه یازده با سرپرستی سرکار خانم علیخانی برگزار شد .

روابط عمومی انجمن بهکاپ سازمان ورزش شهرداری تهران: دوره آموزشی بهکاپ در مدارس شهرداری منطقه یازده با سرپرستی سرکار خانم علیخانی برگزار شد .


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.