نمایش خبر

طی حکمی از سوی بهنام آزاد رییس انجمن بهکاپ فدراسیون گلف ج.ا.ایران ، پژمان لک زاده بعنوان سرپرست کمیته بهکاپ هیات گلف استان اصفهان منصوب گردید.

طی حکمی از سوی بهنام آزاد رییس انجمن بهکاپ فدراسیون گلف ج.ا.ایران ، پژمان لک زاده بعنوان سرپرست کمیته بهکاپ هیات گلف استان اصفهان منصوب گردید.

طی حکمی از سوی بهنام آزاد رییس انجمن بهکاپ فدراسیون گلف ج.ا.ایران ، پژمان لک زاده بعنوان سرپرست کمیته بهکاپ هیات گلف استان اصفهان منصوب گردید.

طی حکمی از سوی بهنام آزاد رییس انجمن بهکاپ فدراسیون گلف ج.ا.ایران ، پژمان لک زاده بعنوان سرپرست کمیته بهکاپ هیات گلف استان اصفهان منصوب گردید.


print
ثبت 
  نظرات

نظری وجود ندارد.