مسئولین انجمن بهکاپ

معرفی مسئولین و اعضاء انجمن بهکاپ جمهوری اسلامی ایران

رئیس انجمن بهکاپ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران : بهنام آزاد

سرپرست انجمن بهکاپ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران : افروز خسروی پناه 

نایب رئیس آقایان : بهرام نوروزی 

نایب رئیس بانوان : نازنین شهرکی

دبیر :


مشاور عالی ، مطالعات و برنامه ریزی ، کارشناس در امور ورزش بهکاپ : کیانوش صدری


رئیس بخش انفورماتیک : بهشاد نوروزی 

اعضاء : محمد اینانلو ، نوشاد شکوه فر ، فراز مخیر ، داوود واعظ


رئیس کمیته روابط عمومی : بهشاد نوروزی


هیات رئیسه انجمن بهکاپ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران : 

بهنام آزاد ، بهرام نوروزی ، دکتر علی فتح الله زاده ، مرجان میرزایی قاضی ، دکتر محمد رضایی ، دکتر رضا شجیع ، علی خسروی 


رئیس کمیته همگانی انجمن بهکاپ جمهوری اسلامی ایران : مهدی فتحعلی

اعضاء : نسیبه دولت آبادی، حامد رضا عیوضی،سیما شیرافکن،محمدعلی قاسمی،حسین وحیدنیا 


رئیس کمیته استعدادیابی : دکتر فرزاد میر حسینی 

اعضاء: سجادشیرزادی،بهروزحسن زاده،حامدرضاممدوحی،زهراکشمند،مینایزدیان


رئیس کمیته آموزش : افروز خسروی پناه  


رئیس کمیته مسابقات : دکتر محمد جواد برزگر 

اعضاء : سهیلا گودرزی راد ، مهسا هوشنگی ، اعظم علیخانی ، حامد عیوض زاده


مشاور روانشناسی ورزش بهکاپ : دکتر سیده افروز موسوی، دکترمحمد رضا یاسین


مشاور امور ورزش بهکاپ در دانشگاهها: دکتر شیوا جهانی گلبر


سرپرست امور ورزش بهکاپ در جانبازان و معلولین : بهرام نوروزی 

اعضاء : مسئول امور مسابقات در بخش جانبازان و معلولین : مهدی طاهری 

 

رئیس امور واحد بین الملل : امیرشایان 

اعضاء : آمنه شکری ، فائزه قادری 

مشاور عالی امور حقوقی و انضباطی : علی حسین زاده

سازمان ورزش شهرداری تهران 

رئیس انجمن بهکاپ معاونت بانوان : افروز خسروی پناه